logo

Českobudějovičtí kriminalisté stíhají seniora, který měl zakázaným způsobem lovit dravce

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili v pátek trestní stíhání seniora (roč. 1934) pro naplnění skutkové podstaty přečinů Pytláctví a Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Dle zjištěných a doložených skutečností měl v blíže nezjištěné době od počátku roku 2014 do měsíce června 2015, několik desítek kilometrů od krajského města, s úmyslem chytit dravce a tohoto následně usmrtit, nastražit zařízení, kdy se mu podařilo chytit Jestřába lesního. Toho poté usmrtil a zahrabal v bývalém lomu, a takto konal v rozporu nejméně se zákony č. 449/2001 Sb., o myslivosti, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů.

Lovení Jestřába lesního je dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti zakázáno, kdy patří dle § 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti mezi zvěř hájenou, kterou nelze lovit, dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle přílohy č. III k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, mezi zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, zařazený v kategorii ohrožených, dle § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat nebo usmrcovat, dále Jestřáb lesní je zařazen do přílohy A nařízení Rady ES č. 338/97, ve znění pozdějších předpisů, je tedy druhem přímo ohroženým vyhynutím nebo vyhubením ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, když tímto svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 50.000,-Kč.

Dále v přesně nezjištěné době období od počátku do konce roku 2016, na stejném místě, s úmyslem usmrtit dravce, jednou ranou z blíže nezjištěné nelegálně držené střelné zbraně brokové dvojky neoprávněně zastřelil Káni lesní, když takto usmrceného dravce zahrabal v bývalém lomu, kdy porušil stejné zákony, jako výše uvedeno, když tímto svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 25.000,-Kč.

Jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Milan Bajcura, Policie ČR