logo

Dodávka bez povolení převážela čtvrt tuny zábavní pyrotechniky

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Zábavní pyrotechnika směřující na západočeské příhraniční tržnice byla převážena bez splnění základních požadavků stanovených pro její přepravu Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).

Celníci Celního úřadu pro Plzeňský kraj si v uplynulém týdnu při kontrolní činnosti vytipovali ke kontrole dodávku tovární značky IVECO. Při otevření jejího nákladového prostoru byla zjištěna přeprava zábavní pyrotechniky. Jednalo se, mimo jiné, o zábavní pyrotechniku klasifikačního kódu 1.3 G, v celkovém množství čisté výbušné látky 280,538 kg, spadající do přepravní kategorie 1. Povolené limitní množství bez splnění podmínek Dohody ADR je u této kategorie stanoveno na pouhých 20 kg. V tomto případě tak došlo k více než desetinásobnému překročení tohoto limitu a dopravce byl povinen splnit podmínky přepravy pro nebezpečné věci stanovené Dohodou ADR.

Kontrolované vozidlo však nebylo žádným způsobem označeno jako vozidlo přepravující nebezpečné věci v souladu s Dohodou ADR (chybělo označení bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami, povinná výbava jednotky podle Dohody ADR nebyla úplná), samotná zásilka nebyla doprovázena požadovanými průvodními doklady a řidič vozidla nepředložil Osvědčení o školení řidiče podle Dohody ADR. Došlo tak k závažnému porušení podmínek přepravy nebezpečných věcí.

Podle vyjádření dopravce bylo zboží zakoupeno za účelem dalšího prodeje trhovcům na tržnicích v pohraničí, zejména na Folmavě, Lískové, Železné a Svaté Kateřině.

Zábavní pyrotechnika představuje rizikovou komoditu, proto je její množství při přepravě limitováno a podmínky její přepravy jsou upraveny právními předpisy tak, aby byl zajištěn její bezpečný transport a umožněna řádná kontrola. Řidiči byl vysloven zákaz pokračování v další jízdě a případ byl předán k dalšímu řízení Krajskému úřadu pro Plzeňský kraj.

por. Ing. Bc. Vladimíra Suchanová, Celní správa