logo

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY e-shopu TÝDENÍKU POLICIE

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě TÝDENÍKU POLICIE. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Do těchto obchodních podmínek je zakomponovaný i reklamační řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
2. „Prodávající“ je Monika Jaňurková se sídlem Věstonická 432/2, Praha 5, 155 21; IČ: 04518900. Monika Jaňurková je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zároveň je provozovatelem projektu Týdeníku Policie.
3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
5. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, v rámci své obchodní činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace o uzavřené kupní smlouvě
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva
Se spotřebitelem: Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info.

S kupujícím, který není spotřebitelem: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Pro oba typy smluv platí: Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s níže uvedenými podmínkami. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Práva vyplývající ze záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel tedy nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
2. přiměřeným snížením kupní ceny
3. náhradním dodáním zboží
4. odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace
Prodávající, či jeho pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, má kupující právo na vrácení pěněz, včetně poštovného a balného. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího (Monika Jaňurková) na adrese Věstonická 432/2, Praha 5, 155 21. Zboží spolu s dopisem o reklamaci a případně i kopií kupního dokladu zašlete na uvedenou adresu, a to včetně veškerého příslušenství nutného pro posouzení vady, pokud bylo součástí kupní smlouvy. V dopisu specifikujte charakter vady a uveďte požadovaný způsob vyřízení reklamace. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na na náš email: obchod@tydenikpolicie.cz. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Reklamační protokol
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě reklamování „osobně“ je předán ihned). Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně emailem na e-mail: obchod@tydenikpolicie.cz, či dopisem na adresu Monika Jaňurková, Věstonická 432/2, Praha 5, 15521, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Pro případ odstoupení prodávající může vůči kupujícímu požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, mělo by být nepoškozené, kompletní a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5. na dodávku novin, periodik a časopisů
6. spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si u smluv s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Výměna zboží
Při výměně zboží je účtováno poštovné a při úhradě dobírkou i dobírkovné.

Platební podmínky
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn výjimečně a v odůvodněných případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura – daňový doklad“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb
1. platba převodním příkazem předem, po potvrzení objednávky zboží, zašleme potřebné informace k provedení bezhotovostní platby
2. platba platební kartou online
Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (e-mailem).

Dodací podmínky
Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 3-14 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu),která je zároveň považována za záruční list. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice.

Ochrana osobních údajů
Monika Jaňurková, jako provozovatel Týdeníku Policie a jeho e-shopu, se zavazuje k níže uvedenému.
Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (pro plnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Údaje, které zadáváte při nákupu (fyzická osoba)
1. Jméno a příjmení
2. Úplnou poštovní adresu
3. Telefonické spojení
4. e-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, uveďte prosím alternativní adresu dodání.

Údaje, které zadáváte při nákupu (právnická osoba)
1. Jméno firmy
2. Úplnou poštovní adresu
3. Telefonické spojení
4. IČO
5. DIČ
6. Bankovní spojení
7. E-mail

Tyto údaje nám umožní vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Mimosoudní řešení při vzniku spotřebitelského sporu
Pokud mezi námi jako podnikatelem a vámi jako spotřebitelem vznikne spor ze smlouvy, který se nedaří vyřešit přímo, máte právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Registrace na webovém rozhraní
Registrace je možná prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní . Registrace je pouze pro účely usnadnění opětovného nákupu. Údaje vyplněné do formuláře jsou použity výhradně na plnění kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách www.tydenikpolicie.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1.listopadu 2016