logo

Policisté se při dopravně bezpečnostní akci na Vysočině zaměří na řidiče u železničních přejezdů

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející letní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se mimo jiné zaměří na kontroly železničních přejezdů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Od začátku letošního roku do konce dubna došlo na železničních přejezdech v Kraji Vysočina k celkem třem dopravním nehodám. V loňském roce došlo v Kraji Vysočina za celý rok k celkem šestnácti dopravním nehodám, při kterých byla usmrcena jedna osoba a pět osob utrpělo lehké zranění.

Je důležité si uvědomit, že při dodržování zásad správného přejíždění železničního přejezdu se výrazně snižuje riziko srážky s vlakem nebo s jiným drážním vozidlem, při kterých ve většině případů dochází k velmi vážným zraněním. Z tohoto důvodu si pojďme připomenout a oživit několik základních pravidel, kterými by se řidiči přejíždějící železniční přejezd měli řídit.

Před přejetím železničního přejezdu si musí řidič počínat zvláště opatrně a mít na zřeteli, že vlak nedokáže, vzhledem ke své hmotnosti, zastavit okamžitě před překážkou. Brzdná dráha vlaku se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké rychlosti vlakové soupravy. Řidič vozidla se proto musí vždy přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Řidiči vozidel se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Nejde-li o souběžnou jízdu vozidel nebo o jízdu ve více jízdních pruzích v obci, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Ve vzdálenosti padesáti metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše třicet kilometrů za hodinu. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí padesát metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše padesát kilometrů za hodinu. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:
1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Pokud řidič motorového vozidla poruší tato pravidla pro jízdu přes železniční přejezd, dopouští se přestupku v dopravě. Za takový přestupek mu hrozí uložení sankce ve správním řízení až do výše pěti tisíc korun, sedm trestných bodů a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, a to až na šest měsíců. V případě, jedná-li se o chodce, hrozí mu v příkazním řízení na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun.

K poslední dopravní nehodě došlo na nezabezpečeném železničním přejezdu v obci Třešť, kdy řidič osobního vozidla přehlédl manipulační nákladní vlak. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění dvou osob v osobním vozidle. Ke zranění cestujících ve vlaku nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na sto sedmdesát tisíc korun.

nprap. Martin Hron, Policie ČR