logo

Ukončení šetření případu havárie autojeřábu na Dlouhých stráních

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Rozsáhlé šetření prováděné v souvislosti s havárií autojeřábu, ke které došlo 13. října 2017 na dolní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, bylo ukončeno odložením věci. Po vyhodnocení veškerých okolností případu dospěl vyšetřovatel k závěru, že ve věci není dáno podezření z trestného činu.

Ohledání místa havárie bylo v tomto případě velmi náročné a probíhalo postupně několik dnů. Ke zjištění příčin havárie autojeřábu byl přibrán znalec z oboru strojírenství.

Při šetření policisté spolupracovali také se Státním úřadem inspekce práce. Z jeho šetření vyplynulo, že ze strany zainteresovaných společností nedošlo v souvislosti s úrazem obsluhy autojeřábu k porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z důvodu posouzení všech okolností byla vyžádána také zpráva od Českého hydrometeorologického ústavu.

Po komplexním vyhodnocení veškerých zjištěných skutečností a s přihlédnutím k výsledkům znaleckého posudku, v rámci kterého byla jako příčina pádu autojeřábu vyloučena technická závada či působení přírodního jevu, dospěl znalec k závěru, že havárie byla s největší pravděpodobností zapříčiněna špatnou manipulací s břemenem. Při této pak došlo k přetížení autojeřábu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, Policie ČR