Generální inspekce odložila vyšetřování případu, kdy celníkům při akci pomáhali vojáci ze 601. skupiny speciálních sil | Týdeník Policie

Generální inspekce odložila vyšetřování případu, kdy celníkům při akci pomáhali vojáci ze 601. skupiny speciálních sil

Generální inspekce odložila vyšetřování případu, kdy celníkům při akci pomáhali vojáci ze 601. skupiny speciálních sil

Generální inspekce bezpečnostních sborů od února letošního roku prověřovala informace o možném protiprávním jednání příslušníků Celní správy a Armády České republiky v souvislosti s nasazením vojáků 601. skupiny speciálních sil v rámci akce Richard, ve které Celní správa prověřovala trestnou činnost skupiny osob podezřelých z výroby a distribuce neznačených cigaret a tabáku.

Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že příslušníci odboru pátrání Generálního ředitelství cel v Brně (OP GŘC) v souvislosti s žádostí o součinnost adresované Generálnímu štábu Armády České republiky (AČR), předmětnou žádost nesprávně formulovali, kdy příslušníky 601. skupiny nelze žádat o součinnost ve smyslu ust. § 7 TŘ. Tuto žádost následně nechali schválit svým nadřízeným. Této žádosti bylo ze strany AČR vyhověno. Při následné součinnostní osobní schůzce mezi příslušníky OP GŘC a AČR však bylo upřesněno, jaká činnost se po 601. skupině požaduje, kdy bylo zřejmé, že nepůjde z jejich strany o úkony trestního řízení a že informace zjištěné při jejich činnosti nebudou využity jako důkazní materiál v trestním řízení. Požadovanou činností po příslušnících AČR bylo pouze skryté pozorování okolí zájmového objektu se sběrem informací, které je možné provést v rámci výcviku, a to na základě dohody mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí. Příslušníci AČR zajistili a poskytli pouze informace operativního charakteru spočívající v doporučení při následném použití možných technických a taktických postupů při realizaci řádně povoleného sledování ve smyslu ust. § 158 d) TŘ, ke kterému byl zmocněn pověřený policejní orgán Celní správy.

Faktem je, že formulace žádosti Celní správy je v rozporu s trestním řádem, kdy příslušníky 601. skupiny nelze žádat o takovou součinnost, jelikož tato jednotka není orgánem činným v trestním řízení. Z procesního hlediska lze tedy takovou žádost považovat za nicotnou. Písemná žádost ani fakticky a věcně nekoresponduje se skutečnou činností, která byla vojáky prováděna.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme dospěli k závěru, že ze strany Celní správy v dané věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak, a proto bylo rozhodnuto o odložení věci. Usnesení o odložení věci jsme následně zaslali dozorovému státnímu zástupci, který se s naším rozhodnutím ztotožnil. Usnesení o odložení věci bylo také zasláno Krajskému soudu v Brně na jeho žádost a to v souvislosti s vedenou zdrojovou trestní věcí pro daňový trestný čin.

Byla také posouzena trestní odpovědnost příslušníků Armády České republiky, kdy jsme dospěli k závěru, že i přesto, že jejich jednáním při schvalování, plánování a následné realizaci konkrétní činnosti došlo k porušení podmínek stanovených zákonem, nelze v tomto jednání spatřovat naplnění obligatorních znaků skutkové podstaty trestného činu. Mohlo však dojít k naplnění skutkové podstaty kázeňského přestupku, přičemž pochybení mohlo spočívat ve schválení, přípravě a realizaci „součinnostního výcviku“, které bylo v rozporu s podmínkami pro realizaci vojenských výcviků podle zákona O ozbrojených silách ČR a dále mohly být jednáním některých příslušníků AČR porušeny základní povinnosti vojáků vyplývající ze zákona O ozbrojených silách ČR. Proto byla věc odevzdána ke kázeňskému projednání věcně příslušnému orgánu AČR.

V jednání příslušníků AČR ani CS ČR zcela zjevně nelze spatřovat úmysl postupovat protiprávně a získat tak důkazy nelegálním způsobem. GIBS nechce a nebude zpochybňovat záměr uvedených subjektů o žádoucí spolupráci v rámci snahy o objasnění závažné trestné činnosti, nicméně je nutné postupovat v souladu se zákonem.


Na Svitavsku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kamiony

V úterý proběhla na Svitavsku součinnostní dopravně bezpečnostní akce „X“. Na akci se podílela služba dopravní ...

V úterý proběhla na Svitavsku součinnostní dopravně bezpečnostní akce „X“. Na akci se podílela služba dopravní policie, služba cizinecké policie, Generální ředitelství cel, Centrum služeb pro ...

Policisté hledají vandala, který v Praze poškodil 13 zaparkovaných vozidel

Škodu za bezmála sto tisíc korun způsobil zatím neznámý vandal v sobotu 14. prosince minulého roku na vozidlech ...

Škodu za bezmála sto tisíc korun způsobil zatím neznámý vandal v sobotu 14. prosince minulého roku na vozidlech zaparkovaných v ulici náměstí 14. října v Praze. Na kamerovém záznamu je vidět ...

Size: XS SM MD LG